dissabte, 10 de maig de 2008

Informe sobre la docència en valencià

LA DOCÈNCIA EN VALENCIÀ EN LA
DOBLE TITULACIÓ ADE-DRET

ENCAPÇALAMENT:

La doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses més Dret és una carrera d’implantació relativament nova a la Universitat de València. Fins al moment, hi ha cinc cursos d’aquesta carrera universitària.

Els dos primers anys, durant els cursos 2003-2004 i 2004-2005, l’oferta existent era únicament de grups de docència en castellà.

En el curs 2005-2006 s’oferí per primera vegada docència en valencià en el grup 1A, per tal com va ser fixat com a grup bilingüe. Aquest canvi només va afectar al primer curs i, per tant, la resta de grups continuaren igual pel que respecta a la llengua en què s’impartien les classes.

Actualment, en els tres primers cursos de la doble titulació hi ha un grup en el qual s’estableix que la docència és exclusivament en castellà (B) i d’altre que és catalogat com a bilingüe (A).


FETS:
PRIMER CURS, GRUP 1A

El curs 2005-2006, s’establí, per primera vegada, un grup bilingüe (1A). El mateix comptà amb 6 assignatures en valencià i 4 en castellà, d’un nombre total de 10 assignatures:
• Comptabilitat Financera: assignatura, de caràcter anual, que s’impartia en valencià. No obstant tot el material docent (pràctiques, guia docent de l’assignatura, transparències, exàmens...) estava disponible únicament en castellà.
• Dret Romà: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Constitucional: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Civil: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en valencià.
• Estadística: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Fonaments de Direcció d’Empreses: assignatura, de caràcter anual, impartida en valencià. No obstant tot el material docent (pràctiques, guia docent de l’assignatura, transparències, exàmens...) estava disponible únicament en castellà.
• Introducció a l’Economia: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Introducció Matemàtica Econòmica-empresarial: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en valencià. Tot el material disponible (guia docent, col•lecció d’exercicis, així com els exàmens) estava en valencià.
• Matemàtica Financera: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en valencià. Tot el material a l’abast dels alumnes (guia docent, col•lecció d’exercicis, així com els exàmens) estava en valencià.
• Teoria del Dret: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià. No obstant, no tot el material docent estava disponible en valencià, i l’examen estava redactat únicament en castellà.

Així doncs, de les 10 assignatures impartides, 6 n’eren en valencià i 4 en castellà. Ara bé, com hem pogut comprovar adés només en 3 assignatures hom podia estudiar plenament i efectiva en valencià, sense que en cap cas hi prevalgués una llengua sobre l’altra.

Respecte al curs 2006-2007, el grup 1A també va ser establit com a bilingüe. En els fulls que els alumnes reberen per a matricular-se, es deia explícitament que hi hauria un 60% d’assignatures en valencià i un 40% d’assignatures en castellà, és a dir, el mateix nombre d’assignatures en valencià que en l’any anterior.
El canvi s’hi va produir, però, en dues assignatures. Per una banda, l’assignatura de Dret Civil va passar a ser impartida en castellà.
Per l’altra banda, l’assignatura d’Introducció a l’Economia va ser impartida durant aquell curs en valencià, per bé que tot el material docent a l’abast dels alumnes estava tan sols en castellà.

Nogensmenys, cal dir que, tal com succeí l’any anterior, en les assignatures de Comptabilitat Financera, Teoria del Dret i Fonaments de Direcció d’Empreses, que eren impartides en valencià, tot el material docent estava disponible tan sols en castellà.

Atés tot açò, en només 2 assignatures (Introducció Matemàtica Econòmica-empresarial i Matemàtica Financera) hom podia estudiar de manera plena i efectiva en valencià.

Pel que fa al curs 2007-2008, el grup 1A també va ser establit com a bilingüe. En els fulls que els alumnes reberen per a matricular-se, es deia explícitament que hi hauria un 60% d’assignatures en valencià i un 40% d’assignatures en castellà, és a dir, igual que en l’any anterior.

Cal assenyalar que aquests criteris no s’han respectat, ja que actualment s’hi imparteixen 5 assignatures en valencià i 5 en castellà.

Tot seguit, analitzarem individualment les incidències en cadascuna de les assignatures impartides:
• Comptabilitat Financera: assignatura, de caràcter anual, que s’impartia en valencià. No obstant tot el material docent (pràctiques, guia docent de l’assignatura, transparències, exàmens...) estava disponible únicament en castellà.
• Dret Romà: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Constitucional I: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Matemàtica Financera: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en valencià. Tot el material a l’abast dels alumnes (guia docent, col•lecció d’exercicis, així com els exàmens) estava en valencià
• Teoria del Dret: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià. No obstant, no tots els material disponibles, com per exemple els apunts, estaven en valencià, i l’examen també estava redactat exclusivament en castellà.
• Fonaments de Direcció d’Empreses: assignatura, de caràcter anual, impartida en valencià. No obstant, els exàmens, pràctiques i transparències estaven tots en castellà.
• Estadística I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Introducció a la Matemàtica Econòmico-empresarial: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Civil I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Introducció a l’Economia: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià. No obstant, tot el material docent estava disponible només en castellà.

Així doncs, d’un total de 10 assignatures, tan sols en una d’elles –Matemàtica Financera- hom podia estudiar de manera plena i efectiva en valencià.


SEGON CURS, GRUP 2A

Pel que fa al segon curs, en l’any acadèmic 2006-2007, per primera vegada s’establí un grup bilingüe (2A). En aquest curs, però, no hi ha cap indicació en els fulls de matrícula relativa al nombre d’assignatures que seran impartides en valencià.

D’altra banda, hi ha un fet sobre el qual no podem deixar de pronunciar-nos, ço és el fet que uns quants professors ens van comunicar el desconeixement de la naturalesa bilingüe del grup A.

Tot seguit, analitzarem individualment les incidències en cadascuna de les assignatures impartides:
• Comptabilitat de Costos: l’única assignatura anual impartida en valencià en aquest curs, si bé hom utilitzava el llenguatge tècnic de la matèria en castellà. Les pràctiques estaven totes en castellà, així com les transparències, la guia docent i els exàmens.
• Matemàtica Econòmico-empresarial: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià.
• Història del Dret Espanyol: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà. La professora dóna classes en grups de docència en valencià en la titulació de Dret.
• Dret Civil II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret del Treball I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Internacional Públic: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà
• Institucions de Dret Comunitari: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Administratiu I: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Microeconomia I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Microeconomia II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Economia de la Unió Europea: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.

Així doncs, d’11 assignatures, només 2 eren impartides en valencià, encara que tan sols en una d’elles (Matemàtica Econòmico-empresarial) hom podia estudiar de manera plena i efectiva en valencià.

El curs posterior, corresponent a l’any acadèmic 2007-2008, el grup 2A va rebre en valencià quatre assignatures:.

Tot seguit, analitzarem individualment les incidències en cadascuna de les assignatures impartides:
• Comptabilitat de Costos: l’única assignatura anual impartida en valencià en aquest curs, si bé hom utilitzava el llenguatge tècnic de la matèria en castellà. Les pràctiques estaven totes en castellà, així com les transparències, la guia docent i els exàmens.
• Matemàtica Econòmico-empresarial: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià.
• Història del Dret Espanyol: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià.
• Dret Civil I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret del Treball I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Institucions de Dret Comunitari: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Administratiu I: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Microeconomia I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Microeconomia II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Economia de la Unió Europea: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en valencià.
• Dret Internacional Públic: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.

Cal dir, però, que no tot el material docent a l’abast dels alumnes estava en valencià en les quatre assignatures que anteriorment hem assenyalat com a impartides en aquesta llengua.
TERCER CURS, GRUP 3A

Pel que respecta al curs 2007-2008, el grup 3A no rep cap assignatura en valencià de les 12 que, en total, estan establides en el pla d’estudis per a aquest curs.

Durant la reunió que tingué lloc a començament del present curs entre els coordinadors de tercer ADE-Dret i els propis alumnes, els primers d’ells –davant les interpel•lacions d’alguns alumnes- adduïren que tan sols s’informava sobre la possibilitat que els professors impartiren la seua assignatura en valencià si així ho desitjaven, però que deixaven a la lliure elecció del professor l’elecció de la llengua amb què vulguen desenvolupar les seues classes. No obstant, tal com succeí l’any anterior, molts professor al•legaren desconeixement sobre la catalogació del grup A com a de docència bilingüe.

Tot seguit, analitzarem individualment les incidències en cadascuna de les assignatures impartides :

• Dret Mercantil I: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Administratiu II: assignatura, de caràcter anual, impartida íntegrament en castellà.
• Direcció Comercial I i Direcció Comercial II: assignatures quadrimestrals, totes dues impartides íntegrament en castellà. El professor imparteix docència en valencià en grups convencionals i disposa de material docent elaborat per ell mateix en valencià, com per exemple manuals.
• Dret del Treball II: assignatura, de caràcter anual, impartida en castellà, encara que en les sessions pràctiques el professor realitza les seues al•locucions en valencià.
• Macroeconomia I: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Macroeconomia II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Constitucional II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida en castellà.
• Introducció al Dret Processal: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Estadística II: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.
• Dret Civil III: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida exclusivament en castellà.
• Dret Eclesiàstic de l’Estat: assignatura, de caràcter quadrimestral, impartida íntegrament en castellà.


FONAMENTS DE DRET:

En primer lloc, cal prendre com a punt de partida el manament establit en l'article tercer de la Constitució vigent, que disposa que el castellà és la llengua oficial de l'Estat i, al seu torn, assenyala que la resta de llengües espanyoles seran també oficials en les comunitats autònomes respectives, de conformitat amb els respectius estatuts.

Així, la norma fonamental fa ressaltar la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques de l'Estat, com a patrimoni cultural que haurà de ser objecte d’especial protecció i respecte.

En connexió amb el que disposa la Constitució espanyola, l'article setè de l'estatut d'autonomia valencià encomana a la Generalitat Valenciana garantir l'ús normal i oficial tant del castellà com del valencià, i d'aquesta manera s'instaura un règim de bilingüisme que imposa als poders públics del territori autonòmic o local l'obligació de conèixer i utilitzar les dues llengües oficials, sense que puga prevaldre l'una sobre l'altra.

Prenent com a base els mandats constitucionals i estatutaris abans esmentats, la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, altrament coneguda com a LUEV, (Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana) regula l’ús normal i oficial del valencià.

En l’article segon del mateix cos legal hom estableix que el valencià és la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma i regula el dret dels ciutadans a utilitzar-lo.

Tanmateix, en el seu article setè hom estableix que el valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho és també de la Generalitat Valenciana i de la resta d'administracions públiques, i oficial, juntament amb el castellà.

No hi ha cap dubte que aquesta perspectiva d’equiparació lingüística i de recuperació del valencià que la LUEV contempla, té especial importància en la incorporació del valencià a l’ensenyament en tots els nivells educatius, també l’universitari. Així es determina en l’article 18.1 de la LUEV, com a factor fonamental per a fer realitat el dret que tot ciutadà té a conèixer i usar el valencià.

Els Estatuts de la Universitat de València Estudi General aprovats pel Claustre de la UV en la sessió de 21 d’octubre de 2003 i modificats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat; DOGV núm. 4.811, de 3 d’agost, també determinen l’establiment d’un règim de cooficialitat lingüística en la institució així com l’elaboració d’una política de la llengua pròpia com a eix fonamental.

L’article 6.1 estableix que són llengües oficials de la Universitat de València les que reconeix com a tals l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

A més a més, com a institució pública, la llengua pròpia de la Universitat de València és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ço és el valencià, tal com determina l’article 6.2 dels Estatuts.

Més avant, en el punt tercer del mateix article, hom disposa que és objectiu fonamental de la Universitat de València l’assoliment de l’ús normalitzat de la seua llengua pròpia.

En la mateixa línia, la disposició addicional dotzena dels estatuts addueix al fet que, per tal de complir amb l’objectiu d’assolir un ús normalitzat de la llengua pròpia en el si de la Universitat, el Consell de Govern haurà d’aprovar un pla d’increment de la docència en valencià que incloga mesures d’acció positiva tant per al personal docent i investigador com per als departaments i centres.

Així mateix, l’article 6.4 determina que les llengües oficials de la UV són vehicle d’expressió normal de qualsevol òrgan universitari de govern i representació, així com de la docència i de les activitats acadèmiques, administratives i culturals.

L’article desè estableix el dret dels membres de la comunitat universitària a no ser discriminats per raons de llengua.

Per la seua banda, l’article número 22 disposa que és funció dels departaments vetlar pel compliment de les previsions de la docència en valencià establertes en l’oferta de curs acadèmic (OCA).

El Consell de Govern aprovà amb data de 30 de gener de 2007 els criteris per a l’elaboració de l’oferta dels estudis de grau per al curs acadèmic 2007-2008.

En l’apartat corresponent a la docència en valencià hom fixa que, en l’oferta del curs acadèmic, sempre que d’una assignatura (troncal, obligatòria, optativa) se n’oferisca més d’un grup d’una mateixa titulació, almenys un grup haurà de ser en valencià.
En tot cas, sempre s’haurà d’oferir en valencià, si més no, una quarta part de la de la docència impartida.

L’article núm. 34 dels Estatuts disposa que correspon a les facultats, escoles tècniques o politècniques superiors i escoles universitàries o universitàries politècniques, aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística, especialment les que es relacionen amb l’elaboració de les propostes d’organització del curs acadèmic

En l’article número 150, hom regula el dret del personal docent i investigador a conèixer les llengües oficials de la Universitat de València.

En consonància amb l’anterior, l’article núm. 151 determina que la relació de llocs de treball ha d’establir les places de personal docent i investigador en l’accés a les quals el coneixement de la llengua pròpia constituïsca un requisit, com també el nivell exigible. En tot cas, un coneixement de la llengua pròpia superior al qual s’exigeix per a la plaça es considerarà com un mèrit.

L’article número 171 estableix el dret dels estudiants de la UV a la lliure elecció dels estudis que vulguen cursar i de la llengua oficial per cursar-los.

En darrer lloc, cal esmentar la Carta de Drets i Deures dels Estudiants, la qual en l’article número 31 reconeix el dret dels mateixos a escollir d'entre les dues llengües oficials aquella en què vulguen cursar els seus estudis i a rebre, per tant, l'ensenyament en la llengua pròpia de la Universitat de València. Així mateix, s’estableix que els òrgans i institucions competents garantiran l'efectiva realització d'aquest dret.

PETICIÓ:

Els sotasignants, atesa la situació descrita en el present informe, demanen el respecte cap al nostre dret a rebre l’ensenyament en valencià de forma real i efectiva en la doble titulació d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret, tal com ho estableix la legislació autonòmica i universitària vigent.


València, maig de 2008